Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci z klas I- III ZSS Lubniewice. Na prace wykonane dowolna technika  w formacie min. A3 czekamy do 15 listopada.

Regulamin konkursu:

1.Celem konkursu jest: rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci, rozwijanie wyobraźni u dzieci, zachęcanie do kreatywnego spędzania wolnego czasu.

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice.

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I-III ZSS Lubniewice.

4. Prace mogą byc wykonane dowolna techniką plastyczną ( rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.)

5. Format pracy min. A3

6. Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora

7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich

8. Każda praca powinna na odwrocie zwierać imię i nazwisko autora oraz klasę.

9. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  konkursu danych osobowych ( Ustawa o ochronie dancyh osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz.833 z póź. zm.)

10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

11. Prace należy składać w siedzibie Organizatora do dnia 15 listopada 2016 r.

12. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

13. Ocenie bedzie podlegać: samodzielność wykonania, pomysłowość, estetyka, zgodność z tematem konkursu.

14. Decyzje jury są ostateczne

15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu szkolnym rozstrzygającym konkursy

16. Organizator przyzna trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia.