REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI W LUBNIEWICACH

§1

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Prawo do bezpłatnego korzystania mają stali mieszkańcy Miasta i Gminy Lubniewice.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  – okazać dowód osobisty, a uczeń legitymację szkolną
  – wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik jest zobowiązany informować o zmianie miejsca zamieszkania.
 6. W bibliotece panuje zakaz palenia, spożywania posiłków, korzystania z tel. komórkowych.

§2

 1. Jeśli czytelnik nie jest mieszkańcem miasta i gminy Lubniewice pobierana jest od niego kaucja w wysokości 10 zł od każdego wypożyczonego woluminu.
 2. Przy wypożyczeniu szczególnie cennych i atrakcyjnych książek może być pobrana kaucja w wysokości aktualnej ceny rynkowej książki.
 3. Po upływie dwóch lat od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest przekazywana na potrzeby biblioteki.

§3

 1. Jednorazowo można wypożyczyć  do 8 książek.
 2. Książki wypożyczone są na okres nie dłuższy niż dwa miesiące.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
 7. Czytelnik może wypożyczać książki dla innej osoby za jej pisemnym lub ustnym upoważnieniem.
 8. Po wejściu do biblioteki czytelnik powinien zgłosić się do bibliotekarza, podać swoje nazwisko i zwrócić wypożyczone książki. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza.

§4

 1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów, z wydawnictw informacyjnych itp.

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe ze zgubienia lub zniszczenia książek odpowiada czytelnik:
  – zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu
  – może odkupić inną przydatną bibliotece książkę, po uzgodnieniu z bibliotekarzem
  – zapłacić kwotę nie mniejszą niż aktualna wartość rynkowa książki.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zgubienia lub zniszczenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§6

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 3 biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 0,10 zł. od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.
 2. Jeżeli czytelnik mino upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

§7

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele, niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie, torby, plecaki należy zostawić na wieszaku.
 4. W czytelni panuje cisza, obowiązuje zakaz palenia, spożywania posiłków, korzystania z tel. komórkowych.
 5. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 6. Książek nie wolno wynosić z czytelni.
 7. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.
 8. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 9. Na wykonanie kserokopii czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§8

 1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI KOMPUTEROWEJ

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece mają wszyscy obywatele, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki. Korzystającego z komputera, bibliotekarz rejestruje na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
 2. Stanowiska komputerowe są dostępne w godzinach otwarcia biblioteki.
 3. Korzystający z komputera jest zobowiązany zachować ciszę, obowiązuje zakaz palenia, spożywania posiłków, korzystania z tel. komórkowych.
 4. Indywidualna sesja wyszukiwania w danym dniu może trwać 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach lub gdy nie ma innych chętnych do korzystania ze stanowiska komputerowego, bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większą ilość czasu.
 5. Wyszukiwanie internetowe powinno służyć przede wszystkim celom informacyjno-naukowym.
 6. Zabrania się wykorzystywania Internetu udostępnianego w bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem (np. działań naruszających ustawę o prawach autorskich, korzystanie ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz promujących przemoc). Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim).
 7. Stanowisko komputerowe opuszczone przez użytkownika na dłużej niż 10 min. zostanie udostępnione innemu użytkownikowi, bez zabezpieczenia wyszukiwanych wcześniej danych.
 8. Pracownicy biblioteki nie prowadzą szkoleń dla indywidualnych użytkowników w zakresie korzystania z Internetu oraz zainstalowanych programów.
 9. Niedozwolone jest:
  – wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenia komputera
  – wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.
  – łamanie zabezpieczeń systemu
  – samodzielne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 10. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach (CD-ROM, USB). Informacje nie zapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną skasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią.
 12. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez bibliotekarza (lub innej osoby do tego upoważnionej).
 14. Pracownicy biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 15. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może pozbawić użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.
 16. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na sesji internetowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s.1) informuję, że:
 • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Biblioteka- Centrum Kultury w Lubniewicach, adres siedziby: ul. Jana Pawła II 51b, 69- 210 Lubniewice, reprezentowana przez dyrektora Martę Rusakiewicz, kontakt: dyrektor@bck.lubniewice.pl 
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Rechmal, kontakt: iod@itmediagroup.pl
 • Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług bibliotecznych na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539).
 • Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą Instytut Książki nadzorujący program MAK+, GUS, upoważnieni pracownicy biblioteki.
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywnego korzystania z usług Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach oraz do 5 lat po okresie aktywnego korzystania z w/w usług.
 • Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia ( jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z usług bibliotecznych.